Registrácia projektu

Registrovať sa môžete iba na jedno krajské kolo súťaže v danom šk. roku.
Dbajte na správne vyplnenie údajov. Na uvedený e-mail budete dostávať ďalšie pokyny a pozvánku.
Jeden e-mail sa môže použiť iba pri jednom projekte.
Invalid Input

Údaje prvého autora

Email môže byť zadaný iba raz v registrácii (1 mail=1 projekt)
Email môže byť zadaný iba raz v registrácii (1 mail=1 projekt)
bez medzier a diakritiky max 20 znakov, iba alfanumerické
bez medzier a diakritiky
Invalid Input
Invalid Input
Dátum narodenia upravíte kliknutím v kalendári na "mesiac a rok".
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Údaje o bydlisku prvého autora
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Údaje o škole prvého autora
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Neskoršie pridanie druhého autora nie je možné. Druhý autor sa považuje za rovnocennú osobu s autorom a je súčasťou realizačného tímu projektu.

Invalid Input

Údaje druhého autora

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Údaje o bydlisku druhého autora
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Údaje o škole druhého autora
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Abstrakt projektu

Nižšie prosím pridajte informácie o obsahu projektu – jeho abstrakt. Je vizitkou Vášho projektu, preto si ho pred odoslaním starostlivo pripravte, prípadne ho dajte prečítať niekomu ďalšiemu. Abstrakt musí byť gramaticky správny, pretože sa môže uverejniť (v tlačenej/elektronickej forme).

Abstrakt jasne, presne a stručne zvýrazní jadro práce, teda to, čo hodnotiteľa bude na skúmanom jave najviac zaujímať.

Abstrakt je samostatná jednotka, ktorá musí byť zrozumiteľná aj bez prečítania celej práce. Abstrakt musí zodpovedať 4 základné otázky:

  • prečo si prácu robil/robila/ste robili,
  • ako si ju robil/robila/ste robili,
  • čo podstatné si zistil/zistila/ste zistili,
  • k akým záverom si dospel/dospela/ste dospeli.

 

Invalid Input
Abstrakt je veľmi krátke vysvetlenie projektu, zvyčajne v jednom alebo dvoch odstavcoch s menej ako 250 slovami, ktoré poskytne stručné vysvetlenie, čo je obsahom projektu. Možno sa čuduješ, ako by si vtlačil 20 stranovú výskumnú prácu do pár odstavcov, no nie je to až také ťažké. Abstrakt neobsahuje dodatočný výklad obsahu dokumentu ani nevyjadruje hodnotiace stanovisko toho, kto abstrakt píše. Abstrakt píše spravidla samotný autor, aby pomohol čitateľovi rýchlo sa zoznámiť s obsahom práce. Abstrakt býva spravidla informatívny. Podľa možnosti obsahuje kvalitatívnu a kvantitatívnu informáciu obsiahnutú v dokumente. Neobsahuje odkazy na samotný text práce. Používa sa v ňom odborná terminológia, stručný, vecný, úsporný informačný štýl. Mal by sa písať až vtedy, keď sú hotové závery práce.
Príklad: "Kyslý dážď je vážny problém v Európe. Je to zapríčinené spaľovaním fosílneho paliva, ktoré vytvára znečistenie ovzdušia. Toto znečistenie mieša vodné výpary so slnečným žiarením v atmosfére a padá na zemský povrch vo forme dažďa alebo iných zrážok. Účelom projektu bolo určiť vplyv kyslého dažďa na rajčiny. Predpokladalo sa, že keby boli rastliny vystavené kyslému dažďu, rástli by pomalšie. Deväť rajčinových sadeníc vyrástlo zo semienok. Tri boli polievané čistou vodou a slúžili ako kontrolné vzorky. Ďalšie tri boli polievané kyslou vodou (pH 4,5). Zvyšným trom bola daná veľmi kyslá voda (pH 4,0). Rast rastlín bol pozorovaný každý piaty deň po dobu 20 dní. Rastliny polievané kyslou vodou rástli pomalšie ako kontrolné. Rastliny polievané veľmi kyslou vodou rástli najpomalšie a na 15. deň uschli. Týmto bola hypotéza potvrdená.
Invalid Input
Minimálny počet znakov je 5. Maximálny počet znakov ja 100.

Minimálny počet znakov v abstrakte je 800 (cca 120 slov). Maximálny počet znakov je 1700 (cca 250 slov). Na zrátanie počtu znakov môžete použiť napr. https://charactercalculator.com/cs/.

Do abstraktu nevkladajte mená ani názov projektu. Vložte iba samotný abstrakt.
Minimálny počet znakov je 800 (cca 150 slov). Maximálny počet znakov ja 1700 (cca 250 slov). Na zrátanie počtu znakov môžete použiť napr. web http://www.pocet-znaku.cz/.
Minimálny počet znakov je 5. Maximálny počet znakov ja 60.
Minimálny počet znakov je 800 (cca 150 slov). Maximálny počet znakov ja 1700 (cca 250 slov). Na zrátanie počtu znakov môžete použiť napr. web http://www.pocet-znaku.cz/.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Súhlasíme s podmienkami a organizačným poriadkom súťaže zverejneným na stránke www.festivalvedy.sk.

V prípade postupu na celoštátne kolo som si vedomý/á potreby vyplnenia elektronickej návratky v potrebnom termíne (spravidla do cca 4 dní). Návratka bude zaslaná postupujúcim po ukončení krajských kôl na e-mail.

Súhlasím/e so zverejnením svojho mena, priezviska, školy, roku narodenia, názvu projektu a abstraktu na stránkach súťaže a v Sumári projektov vydanom na celoštátnom finále.
Súhlasíme so zverejnením fotografií a videa s podobizňou autorov súťažného projektu na stránkach AMAVET-u, propagačných materiáloch, médiách.

Na krajské kolo súťaže so sebou prinesiem/e Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. Tlačivo je na stiahnutie v PDF.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input